تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - نمونه سوالات درس سیزدهم تا بیستم ادبیات سوم انسانی
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/12/1

نمونه سوالات درس سیزدهم تا بیستم ادبیات سوم انسانی

1392/12/1

نوع مطلب :ادبیات فارسی، 
نویسنده :علی تفكری

 

درس سیزدهم : از درد سخن گفتن/ راز رشید

 1- «اُسوه»‌ ؛‌یعنی ... : نمونه ، الگو

 2- «عرصه »‌ به چه معناست ؟ میدان

 3- معنای واژه ی مشخص شده در مصراع « هر جا كه در آغوش صبا غنچه ی وردی است»‌چیست؟ گل سرخ

 4- «متواتر»‌؛ یعنی ... : پی در پی

 5- « ورد » ؛ یعنی... : گل سرخ

 6- كتاب « بیدل ، سپهری و سبك هندی » اثر كیست؟ سید حسن حسینی

 7- «پالیزبان »‌اثر كدام شاعرمعاصراست؟ مهرداد اوستا

 8- شهرت شعری « مهرداد اوستا » در كدام قالب شعری است؟ قصیده

 9- «‌وجه شبه »‌در مصراع «‌بازآی كه چون برگ خزانم رخ زردی است»‌چیست؟ زرد بودن

 10- كدام واژه در شعر«و پیمان برادری ات/ با جبل نور/چون آیه های جهاد/محكمِ »‌ایهام دارد؟ محكم

 11- ‌بیت « از راهروان سفر عشق در این دشت/گلگونه سرشكی است اگر راه نوردی است» چند تشبیه است؟ دو(گونه به دشت و اشك به راه نورد)

 12- « دم سرد» ؛یعنی... : آه سرد و حسرت بار

 13- شاعر در شعر «‌ به گونه ی ماه نامت / زبانزد آسمان ها بود»‌ چه كسی را مورد خطاب قرارداده است؟ حضرت عباس(ع)

14- درشعر « و پیمان برادری ات / باجبل نور/ چون آیه های جهاد / محكم »‌اشاره به چه امری دارد؟ وفاداری حضرت عباس نسبت به برادرش امام حسین (ع)

 15- منظور شاعر از «كوه» درشعر «‌و كنار درك تو/كوه از كمر شكست»‌ كیست؟ امام حسین (ع)

 16- در شعر « و ساعتی بعد/در باران متواتر پولاد/بریده بریده /افشا شدی »‌شاعر چه امری را بیان می كند؟ شهادت حضرت عباس(ع)

 17- معنای بیت «از رهروان سفر عشق در این دشت / گلگونه سرشكی است اگر راه نوردی است» چیست؟ تنها راه نورد راه عشق، اشك گلگون است.

 18- منظور از « مردم بی درد »‌در مصراع «‌بامردم بی درد ندانی كه چه دردی است»‌چیست؟كسانی كه دردی ندارند و عاشق نیستند.

 درس چهاردهم : گل های چیده/ سایه ی خورشید

 1- واژه ی مشخص شده در مصراع «‌موجه ی این محیط  طوفان زاست» به چه معنی است؟ اقیانوس

 2- «نغز»‌ ؛‌یعنی ... : خوب و نیكو

 3- «سترون » به چه معناست ؟ عقیم و نازا

 4- «‌طلیعه »‌ ؛‌یعنی ... : پیش قراول

 5- مجموعه شعر «‌صلای غم » اثركیست؟ مشفق كاشانی

 6- كدام اثر از مشفق كاشانی نیست؟ (شراب آفتاب، آذرخش، براده ها): براده ها (سید حسن حسینی )

 7- در بیت « ناله های شراره خیز، به گوش/ ز آهوان رمیده می آید» كدام واژه استعاره  است؟ آهوان

 8- بیت «‌از پی هر شكست پیروزی است/ از دل شب سپیده می آید»‌ چه آید »‌چه آرایه ای دارد؟ تضاد

 9- « تضمین »‌در اصطلاح ادبی چه آرایه ای است؟ آوردن شعری از شاعری دیگر در اصطلاح «تضمین » است.

 10- در ترکیب«‌حریر باور»‌چه آرایه ای موجود است؟‌ تشبیه

 11- مسند در مصراع «‌موجه ی این محیط ، طوفان راست»‌كدام واژه است؟ طوفان زا

 12- در مصراع « زمین سترون و در وی نشان رویش نیست» كدام واژه مشتق است؟ رویش

 13- «‌بوی عشق»‌چه آرایه ای دارد؟ حس آمیزی- اضافه استعاری، استعاره مکنیه

 14- «‌بود و نبود جهان »‌ ؛‌ یعنی ... :‌ چگونگی و وجود دنیا (كارهای دنیا)

 15- «‌بر آستان تو عمری گریستم چون ابر»‌ یعنی این كه ... : بر درگاه تو یك عمر مثل ابر گریه كردم

 16- «‌صلا دادن» به چه معناست؟آواز دادن و خواندن

  17- بیت «‌از پی هر شكست ،پیروزی است / از دل شب ، سپیده می آید »‌كدام آیه ی قرآنی را به خاطر می آورد؟ اِنَّ مَع العُسرً یسری

 درس پانزدهم : كرامت آبی / سجاده ی سبز

 1- «تقریر»‌ ؛ یعنی ... ‌:بیان شرح

 2- «سلوك »‌به چه معناست؟ طریق ، روش

 3- «معركه »‌ ؛‌یعنی ... :‌ میدان جنگ

 4- واژه ی مشخص شده در مصراع « گل مصحف  صد برگ به سوگند گشوده است »‌به چه معناست؟ قرآن

 5-  كدام تركیب غلط املایی دارد؟ « طلاقی صخره، اصرار خداوند ، برهان معاد» : تلاقی صخره، اسرار خداوند

 6- « دریا در غدیر »‌اثر كیست؟ سهیل محمودی

 7- مجموعه شعر «‌تبسّم های شرقی »‌از كیست؟ زكریا اخلاقی

 8- مصراع «‌گل ، دفتر اسرار خداوند گشوده است»‌ چه آرایه ای دارد؟ تشخیص

 9- آرایه ی مصراع «‌این چشمه كه از چشم دماوند گشوده است»‌ چیست؟ جناس

10- مصراع «‌سرشار ز شیرینی شهد خوش خویش است »‌چه آرایه ای دارد؟ واج آرایی حرف(ش) و جناس بین خوش و خویش

 11- بیت «‌دلم شكسته تر از شیشه های شهر شماست/شكسته باد كسی كاین چنینمان می خواست ‌» به كدام واقعه اشاره دارد؟ موشك باران شهرها در دوران جنگ ایران و عراق

 12- منظور شاعر در مصراع «‌به یك كرامت آبی نظر دوخته اید»‌چیست؟ آسمان

 13- باتوجه به بیت «شما چه قدر صبور و چه قدر خشم آگین /حضورتان چو تلاقی صخره با دریاست» : خشم آگین

 14- منظور از « حجله ی سبز »‌در مصراع «‌... این حجله ی سبزی كه خداوند گشوده است »‌چیست؟ سبزه ها و گیاهان

 15- درمصراع «اگرچه باغچه ها را كسی لگد كرده»‌منظور شاعر از باغچه ها چیست؟ خاك وطن

 16- «شكر خند»  ؛‌یعنی ... :‌خنده ی شیرین و زیبا

 17- در بیت « پاك است طرب نامه ی خوش بوی سلوكش / این گل كه چنین چهره ی خرسند گشوده است»‌شاعر گل را چه دانسته است؟ عارف سالك .

 18- «تخلّص» اصطلاحاً یعنی آمدن ... : نام شاعر در پایان شعر.

درس شانزدهم : طاق بستان/ چند شهر کویری

 1- «ابریق » ؛‌یعنی ... :  كوزه ی آب، آبریز

 2- واژه های مشخص شده درعبارت به چه معناست؟ «... از درخشان ترین و دیدنی ترین بقاع  دینی و امكنه ی  تاریخی است .»مكان مباركه / جاها، جمع مكان

 3- «مغنّی » ؛ یعنی ... : آوازه خوان

 4- «شكارگاه مارال »‌به چه معناست؟ نخجیر آهو

 5- كدام تركیب غلط املایی دارد؟«مرقد متبرك ، حوضه ی علمیه ،طوالش گیلان »حوزه ی علمیه

 6- «فهرست مقالات فارسی»‌اثر كیست؟ ایرج افشار

 7- «سیصد سنگ آب دارد» منظور از سنگ چیست ؟ واحدی برای اندازه گیری آب

 8- «طرف یسار » ؛ یعنی ... : سمت چپ

 9- معنی جمله ی «‌اهل طرب در كرجی ها نشسته اند »‌چیست؟ نوازندگان در قایق نشسته اند

 10- « هیئت كریه »‌ ؛یعنی... : شكل زشت

 11- «بالای پله رفتن اشكالی دارد »‌به چه معناست؟ بالای پله رفتن مشكل است

 12- «كُلجه »‌به چه معناست؟ نوعی لبّاده و پالتو

 13- «سكنا داشتن » ؛ یعنی ... :‌مقیم بودن

 14- «تفنگ می انداختند »‌یعنی این كه ... : تیراندازی می كردند

 15- «آدم متعارف» ؛ یعنی ... : آدم معمولی

 16- « رشته هایی از ریسمان نخی یا ابریشمی كه به شكل رشته یا گلوله درست كنند و به اطراف لباس بیاویزند »‌معنی كدام واژه است؟ منگوله

 17- «مروّح » ؛ یعنی ... : روح انگیز،آرام بخش

 18- تمدن ایرانی باقی مانده از هفت هزار سال پیش دركجا واقع شده است؟ سیلك

 19- مقبره ی « قطب راوندی »‌در كجا واقع شده است؟ شهر قم

 20- مزاربابا افضل كاشانی كجاست؟ مرق

 درس هفدهم : دیدار

 1- «محقّر» ؛ یعنی ... : كوچك

2- «تلّمذ كردن »‌به چه معنی است ؟ شاگردی كردن ،یادگرفتن

 3- «مسامحه »‌ ؛ یعنی ... : سهل انگاری

 4- كدام تركیب غلط املایی دارد؟ «‌بساط قُلدری ،ترجیه دادن ، محضرمدّرس »‌ ترجیح دادن

 5- «غزل داستانهای سال بد»اثر كیست؟ نادر ابراهیمی

 6- « به خویش بود» ؛ یعنی ... : به خود مشغول بودن

 7- «در گشوده نبود ، اما كلون هم نبودِ» جمله ی آخر به چه معناست؟ قفل هم نبود

 8- «چرتكه انداختن » ؛ یعنی ... : حساب و كتاب كردن

 9- «خان های قداره كش» ؛ یعنی... : خان های ظالم و ستمگر

 10- «چیزی را در آستین داشتن » به چه معناست؟ آمادگی داشتن

 11- «سخنان نمكین » چه آرایه ای دارد؟ حس آمیزی

 12- «چیزی در چنته داشتن»‌ ؛ یعنی ... : توانایی داشتن

 13- «ما را بار دیگر از چاله به چاه خواهد انداخت.»‌ ؛ یعنی این كه ... : وضع ما بدتر خواهد شد

 14- «نگین كرده بودند او را»‌: یعنی ... : دور او حلقه زده بودند ، گرد او جمع شده بودند

15- موضوع رمان «سه دیدار»‌چیست؟ رمانی درباره ی زندگی امام خمینی (ره)

درس هجدهم : درآمدی بر ادبیات عرفانی

 1- «سلیم »‌؛ یعنی ... : ساده دل ،گول، مارگزیده

 2- واژه ی مشخص شده به چه معنی است؟ « جامه پشمین ازبرای كد  كنند...»‌زحمت و مشقت (گدایی )

 3- «احاطه »‌؛ یعنی ... : گرد چیزی برآمدن

 4- «نسّاك »‌به چه معنی است؟پرهیزكاران ،عابدان

 5- «طمأنینه»‌؛‌یعنی ... : آرامش ،قرار

 6- كدام تركیب غلط املایی دارد؟ «خصایص فطری ، سحابی و تابعی ، فرق متصوفه»:‌صحابی

7- كتاب «‌مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه »‌اثر كیست ؟ عزالدین محمود بن علی كاشانی

 8- تخلّص استاد همایی درشعر چیست ؟سنا

9- «غزالی نامه »‌اثر كیست ؟ جلال الدین همایی

10- موضوع كتاب «‌مصباح الهدایه »‌چیست ؟ تصوف و عرفان

11- به عقیده نویسنده ،عرفان اسلامی ، برچه زمینه‌ای استواراست؟ تعلیمات قرآن و پیامبراسلام و صحابه

 12- «اصحاب صفّه» كه بودند؟ جماعتی كه به واسطه ی زهد و قناعت در مقابل دنیاپرستان طبقه ی ممتاز را تشكیل می دادند و در صفه مسجد اقامت می کردند

 13- واژه های «تصوف صوفی »‌از چه زمانی ظهوركرد؟ در قرن دوم یا اواخر سده ی اول هجری

 14- «كار دونان حیله و بی شرمی است»‌؛ یعنی ... : كار افراد پست حیله گری و پرده دری است

 15- مفهوم مصراع «جامه پشمین از برای كد كنند .» چیست ؟ جامه ای مندرس و پاره برا ی گدایی می پوشند

 16- «بومسیلم »‌در مصراع «بومسیلم را لقب احمد كنند» كیست ؟ شخص دروغگو و كذّاب

 درس نوزدهم : درمحراب عشق / در بیان شریعت و ...

 1- لغت های مشخص شده در عبارت به چه معنایند؟«صبر كردند تا از فرایض  و سنن فارغ شد و به نوافل و فضایل نماز ابتدا كرد.»:واجبات دینی مثل نماز ،جمع فریضه /واجبات و رسوم / نمازهای مستحب .

 2- «آثار »‌در عبارت « و در آثار بیارند كه علی (ع) در ....»‌؛ یعنی ... : روایات دینی

 3- «بهایم »‌ ؛ یعنی... : چارپایان، جمع بهیمه

 4- در عبارت «‌سالك باید اول از علم شریعت آن چه مالابُد  است بیاموزند .» معنی واژه ی مشخص شده چیست ؟ لازم ،ضروری

 5- «سنان »‌؛ یعنی ... :‌ سرنیزه

 6- كدام تركیب غلط املایی دارد؟«تنزیل مجید، خلاصه ی كائنات ،مُهب و مشفق »:محب

 7- كتاب «‌تفسیر كشف الاسرار وعُدهّ الابرار»‌اثر كیست ؟ ابوالفضل میبدی

 8- « انسان كامل » اثر كیست و چند جزء دارد؟ عزیز الدین بن محمد نسفی

 9- تفسیر «‌كشف الاسرار»‌چند جلد دارد؟ ده جلد

 10- موضوع كتاب « انسان كامل »‌چیست و در چه قرنی نوشته شده است؟ عرفان، قرن هفتم

 11- «ورد نماز » ؛ یعنی ... :ذكر نماز

 12- « چون سلام نماز بازداد» یعنی این كه نماز را ... : پایان دادن نماز

 13- منظوراز «تنزیل مجید »‌در عبارت « و تنزیل مجید خبر می دهد از زنان مصر» چیست؟ قرآن مجید

 14- «ملامت را برایشان غرامت كند »‌چیست؟ سرزنش آنان را پاسخ دهد

 15- معنای جمله ی « عالم را راست كند» چیست ؟ دنیا را اصلاح كند

  16- در كتاب «تفسیركشف الاسرار و عدةالابرار» شأن نزول آیات در كدام قسمت بررسی می‌‌ِشود؟ النوبه الاول

 17- معنای عبارت عربی «‌و اتت كل واحده منهن سكیناً» چیست ؟ به هر یك از ایشان ترنج و كاردی داد

 18- درعبارت «‌در بعضی از آن حرب های وی تیری به وی رسید.» بعضی   در كدام معنا به كار رفته است؟ یكی

 19- « به نوافل و فضایل نماز ابتدا كرد.»‌؛ یعنی ... :به مستحبات نماز پرداخت

20- « پیكان بیرون گرفت»‌به چه معناست؟ تیر را بیرون آورد

درس بیستم : جمال جان فزای ...

 1- «حبّه» ؛ یعنی ... : دانه

 2- «ابلیس» به چه معناست؟ شیطان ،اهریمن

 3- «عیان كردن »‌؛ یعنی ... : آشكاركردن

 4- در مصراع «خلل یابد همه عالم سراپای »‌ خلل به چه معناست؟ كاستی

 5- موضوع كتاب «گلشن راز» چیست؟ بیان رموز و اصطلاحات عرفانی

 6- سراینده ی «گلشن راز» كیست؟ شیخ محمود شبستری

 7- آثار منثور شیخ محمود شبستری چیست؟ حقّ الیقین ، مرآت المحققّین

 8- «گلشن راز »‌در پاسخ به سوال چه كسی سروده شده است؟ امیر سید حسین هروی

 9- در مصراع « چو نیكو بنگری در اصل این كار‌» نیكو نگریستن به چه معناست؟ تأمل و تدبّر كردن 

10- مرجع ضمیر(او) در مصراع « هم او بیننده ،هم دیده است و دیدار» كیست؟ خداوند

11- « به هر جزئی ز خاك از بنگری راست/هزاران آدم اندر وی هویداست»‌ ؛ یعنی این كه ... :هر جزئی از خاك می تواند به آدم بدل شود

 12- «‌در اسما قطره ای مانند نیل است»‌ ؛یعنی ... : قطره در اصل دریاست و دریا جز قطره ها چیزی نیست.

 13- مفهوم مصراع «درون نقطه ی چشم ،آسمانی » چیست ؟ حقایق در جزئی ترین پدیده ها ظهور می یابند.

14-  مفهوم بیت « ببین عالم همه در هم سرشته/ ملك در دیو و شیطا ن در فرشته »‌چیست؟ حقیقت یكی است یا جلوه های مختلف

15-  مصراع «‌همه در جنبش و دائم در آرام »‌؛ یعنی... : درعین حركت، آرام هستند

16-  معنای مصراع «‌وز آن جا راه برده تا به درگاه » چیست؟ به سوی حق در حركت ان

17-  «‌نه آغاز یكی پیدا نه انجام »‌؛ یعنی این كه ... : آغاز و پایان حركت پدیده ها برما معلوم نیست.

18-  « همه از ذات خود پیوسته آگاه »‌؛ یعنی... : تمام پدیده ها نسبت به ذات خود آگاهند

19-  شاعردر بیت «‌به زیر پرده ی هر ذرّه پنهان / جمال جان فزای روی جانان »‌چه امری را بیان می كند؟ وحدت وجود


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]