تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - قرابت معنایی (بخش نخست)
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/11/24

قرابت معنایی (بخش نخست)

1392/11/24

نوع مطلب :ادبیات فارسی، 
نویسنده :علی تفكری

هر حرکت و جنبشی در حقیقت از جانب خداست

1- ز یزدان دان، نه از اركان، كه كوته دیدگی باشد       كه خطّی كز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی

2- ما به دریا حكم طوفان می دهیم           ما به سیل و موج فـــرمان می دهیم

3- رودها از خود نه طغیان می كنند          آن چه می گوییم ما، آن می كننــد

4- نقش هستی نقشی از ایوان ماست    خاك و باد و آب، سرگردان ماست

5- سوزن ما دوخت، هر جا هر چه دوخت     زآتش ماسوخت،هرشمعی كه سوخت

6- ما چو چنگیم و تو زخمه می زنـــی    زاری از مـا نـی تـــو زاری می كنـی

7- ما چـو ناییم و نوا در ما ز توست   ما چو كوهیم و صدا در ما ز توست

8- ما چو شطرنجیم اندر برد ومات   برد ومات ما ز تست ای خوش صفات

9- روی كسی سرخ نشد بی مدد لعل لبت   بی تو اگر سـرخ بود از اثر غازه شود

10- آتش عشق است کاندر نی فتاد        جوشش عشق است کاندر می فتاد

پنهان كردن اسرار عشق حق در دل، نهان داشتن راز (رازداری)

1- چون كه اسرارت نهان در دل شود        آن مرادت زودتر حاصــل شود

2- گفت پیغمبــر هر آن كو سر نهفت        زود گردد با مراد خویش جفت

3- دانـــه چون انـدر زمین پنهـان شود    ســرّ آن سرسبــزی بستان شود

4- زرّ و نقـــره گر نبــودندی نهــــان    پـرورش كی یافتندی زیر كان

5- رازنهان دار وخمش ورخمشی تلخ بود     آن چه جگرسوزه بود باز جگرسازه شود                                               

6- هر كه را اســرار حــق آموختنـــد     مهــر كردند و دهـانش دوختند

7- درون دلــت شهــــربنــد است راز   نگــر تا نبینـد درِ شهـــر بــاز

8- عشـق با ســر بریــده گوید راز            زان كه داند كه سر بود غمّاز

 عشق مایه ی كمال است

1- آتش عشـق است كانـدر می فتاد               جوشش عشـق است كاندر نی فتاد

2- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب    مهرم به جان رسیدوبه عیّوق بر شدم                                             

3- گویندروی سرخ تو سعدی كه زرد         كرد اكسیــرعشق برمسـم افتاد و زر شدم

 فقط ماجرای درد عشق را عاشق دل سوخته می داند

1- سینه خواهم شرحه شرحه از فراق         تا بگویم شـــرح درد اشتیــاق

2- در نیــابد حــال پختـــه هیچ خام         پس سخن كوتاه باید والسّلام

3- چندت كنم حكایت،شرح این قدركفایت   باقی نمی توان گفت الّا به غمگساران                                         

 ابیات ذیل به خاصیّت دوگانه ی نی اشاره دارد:

1- همچو نی زهری و تریاقی كه دید    همچو نی دمساز و مشتاقی كه دید

2- نی حـدیث راه پر خــون می كند   قصه هــای عشق مجنــون می كند

3- من به هر جمعیـــتی نالان شــدم     جفت بدحالان و خوش حالان شدم

 حواس ظاهری از ادراك حقاق عاجز است

1- سـرّ من از ناله ی من دور نیست                       لیك چشم وگوش را آن نور نیست

2- تن زجان وجـان زتن مستـور نیست                      لیك کس رادیدجان دستور نیست

3- توكی دانی كه لیلی چون نكویی است     كزو چشمت همین برزلف و رویی است                                        

4- اگر در دیده ی مجنـون نشینی             به غیر از خـوبی لیـلی نبیــنی

 راه عشق پر درد و رنج است، عاشقان باید آن را تحمّل كنند

1- عشق را خواهی كه تا پایان بری             بس كه بپسنـدید باید ناپسند

2- زشت باید دید و انگاریدخوب               زهر باید خورد و انگارید قند

3-دربیابان گربه شوق كعبه خواهی زدقدم /سرزنش هاگركندخارمغیلان غم مخور                                       

4- به شادی و آسایش و خواب و خور         ندارند كــاری دل افــگارها

5- چه فـــرهادها مــرده در كــــوه ها       چه حــلّاج ها رفتـه بر دارها

6- كشیدنـــد در كـــوی دل دادگــان          میـــان دل و كـــام دیوارها

7- جمال كعبه چنان می كشاندم به نشاط /كه خارهای مغیلان حریر می آید

 عدم توجّه به تعلّقات و فقط توجّه به جانب معبود داشتن

1- مهین مهرورزان كـه آزاده اند                 بـریـزند از دام جان تــارهـا

2- ولی رادمردان و وارستـــگان                  نبازنــد هـرگـز به مردارهـا

3- هر كس به تمنّایی رفتند به صحرایی/ ما را كه تو منظوری خاطر نرود جایی                                           

4- امید تو بیرون برد از دل همه امیدی    سودای تو خالی كرد از سر همه سودایی                                       

5- سجده نتوان كرد بر آب حیات              تا نیابم زین تن خاكی نجات

6- گر مخیّر بكنندم به قیامت كه چه خواهی               دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را

7- دست از مس وجود چو مردان ره بشوی/ تا كیمیای عشق بیابی و زر شوی                                         

8- از مقامــات تبتّل تـا فنــا                          پلّه پلّه تا ملاقـــات خــدا

9- الهی، گل های بهشت در پای عارفان خار است ؛ جوینده ی تو را با بهشت چه كار است؟

10- می بهشت ننوشم ز جام ســـاقی رضوان/مرا به باده چه حاجت كه مست بوی تو باشم                            

11- ســـرم به دنیا و عقبــی فـــرو نمی آیــد          تبـــارك ا... از این فتنه ها كه در سـر ماست

12- آرزوهای دو عالـــم دستـگاه            از کـف خاكم غباری بیـش نیست

13- فریب جهان را مخــور زینهـار              کــه در پـای این گل بود خـارها

14- ای سـروپای بسته به آزادگی مناز         آزاده من كه از همه عالم بـریده ام

15- جز افسون و افسانه نبود جهـان              که بستنــد چشـم خشـایـارهـا

16- به مجمعی كه درآیند شاهدان دو عالم         نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

17- حدیث روضه نگویم، گل بهشت نبویم       جمـــال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

18- خواب و خورت ز مرتبه ی خویش دور كرد        آن گه رسی به خویش كه بی خواب خور شوی

19- از پای تا سرت همه نور خدا شود                 دراه ذوالجـلال چو بی پا وسر شوی

 بازگشت به عالم معنا یا مبدأ هستی، « كلُّ شیءٍ یرجِعُ الی اصلِهِ»،  و آیه ی شریفه : «انّا لِلّه و انّا اِلیه راجعون»

1- هركسی كاودورماند از اصل خـویش          باز جوید روزگار وصل خویش

2- ما ز دریاییـم و دریا می رویم                     ما ز بالاییم و بـالا می رویـم

3- خلــق چو مرغابیــان زاده ز دریــای جان            كی كند این‌جا مُقام مرغ كز‌آن بحر  خاست؟

4- مـا به فلك بوده ایـم، یـار ملك بوده ایـم             باز همان جا رویم جمله، كه آن شهر ماست

5- خود ز فلك برتریم، وز مَلَك افزون تریم         زین دو چـــرا نگذریم؟ منزل ما كبـــریاست

6-چنین قفسی نه سزای چو من خوش الحانی است    روم به روضه ی رضوان كه مرغ آن چمنم


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]