تبلیغات
LINGUISTICS SCHOOL - چکیده درس سوم زبان فارسی3 (گذرا کردن فعل) + نکات
LINGUISTICS SCHOOL
...به نام خدایی كه در این نزدیكی است
1392/08/28

چکیده درس سوم زبان فارسی3 (گذرا کردن فعل) + نکات

1392/08/28

نوع مطلب :زبان فارسی، 
نویسنده :علی تفكری


گذرا کردن فعل‌ها

افزودن تکواژ«انـ» به بن مضارع بعضی از فعل‌های ناگذر و تبدیل‌شدن آن‌ها به فعل‌های گذرا به مفعول

بن مضارع ناگذر

بن مضارع گذراشده با«انـ»

بن مضارع گذراشده

پر

پر + ان

پر + ان + د/ ید

دو

دو+ ان

دو+ ان+ د/ ید

خند

خند+ ان

خند + ان+د / ید

مصدرهای «پریدن، دویدن،خندیدن» ناگذر هستند که با افزوده شدن تکواژ گذراساز «انـ» به فعل های گذرا به مفعول تبدیل می شوند.

* کبوتر پرید.(ناگذر)/ پسرک کبوتر را پراند (گذرا به مفعول) کبوتر: مفعول

*دانش‌آموز دوید. (ناگذر)/ معلم دانش‌آموز را دواند (گذرا به مفعول) مفعول: دانش‌آموز

*کودک خندید. (ناگذر) /مادر کودک را خنداند (گذرا به مفعول) مفعول: کودک

توجه:

بن مضارع «نشین» خلاف قاعده گذرا می شود (خلاف قاعده نش+ ان) به جای نشین+ ان

برخی از مصدرها از قبیل شتافتن، زیستن، آسودن تکواژ گذراساز«انـ» را نمی‌پذیرند.

برخی از فعل‌های ناگذر به‌گونه‌ای دیگر گذرا می‌شوند:

افتادن انداختن/ آمدن آوردن / رفتن بردن / ماندن گذاشتن

افزوده شدن تکواژ گذراساز«انـ» به فعل‌های گذرا به متمم و تبدیل آن‌ها به فعل‌های گذرا به مفعول و متمم :

فعل گذرا به متمم

گذرا به مفعول و متمم

مثال

ترسیدن از

ترساندن را- از

من کودک را از آتش ترساندم.

چسبیدن به

چسباندن را- به

من کاغذ را به دیوار چسباندم.

رهیدن از

رهاندن را- از

من کبوتر را از دام رهاندم.

رستن از

رهاندن را- از

مادر کودک را از آتش رهاند.

افزوده شدن تکواژ گذراساز«انـ» به فعل‌های گذرا به مفعول و تبدیل آن‌ها به فعل‌های گذرا به مفعول و متمم :

فعل گذرا به مفعول

گذرا به مفعول و متمم

مثال

پوشیدن (را)

پوشاندن را- به

مادر لباس را به کودک پوشاند.

خوردن (را)

خوراندن را - به

مادر غذا را به کودک خوراند.

چشیدن(را)

چشاندن را- به

او غذا را به آشپز چشاند.

فهمیدن (را)

فهماندن را- به

معلم درس را به دانش‌‌‌آموز فهماند.


موزیک
دریافت كد موسیقی
رتبه گوگل
ابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .
پرش به بالای تصویر
Up Page
ویکیو ، سرویس جستجو در اینترنتکد پرش به بالای صفحه وب
پسندیدن [cb:post_like]